TIME REMAINING FOR THE EVENT:

Days
Hours
Minutes
Seconds

**CONSENT STATEMENT FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA**

 

In accordance with the Personal Data Protection Law No. 6698 (“Law”), I acknowledge, declare, and undertake that, without the existence of the conditions specified in the second paragraph of Article 5 of Law No. 6698, which requires explicit consent for processing, I expressly consent to the processing of my personal data, special categories of personal data, and contact information, including any information that identifies or may identify my identity and contact information provided by me orally/written and/or electronically, by Worldef Global Organization Joint Stock Company (“Worldef”) located at Armağanevler Mahallesi, Dere Sokak, No:42/1 PK: 34760 Ümraniye/Istanbul, and to its sharing with sponsor companies requiring sharing for commercial purposes within the scope of relevant legislation.

 

The personal data and contact information, details of which are provided below, will be processed within the scope defined in the Law, except for the situations where explicit consent is not required according to the second paragraph of Article 5 of the Personal Data Protection Law No. 6698:

– Personal data within the scope of name and surname information; personal data such as phone number, address, email address, fax number, IP address; personal data related to records and documents taken during entry into physical space and during the stay inside the physical space; visual and audio recordings taken in physical space and security points; personal data contained in documents that are copies of documents; personal data related to the receipt and evaluation of any requests or complaints directed to Worldef.

 

I acknowledge, declare, and undertake that I explicitly consent to the processing, recording, storage, and sharing for commercial purposes of my personal data and contact information, which are processed within the framework of the Law, with cargo companies in contractual relationship with Worldef, relevant banks for payment purposes through virtual POS, legally authorized public institutions and organizations, and also with individuals and/or legal entities with whom Worldef is in a contractual relationship, companies participating in the “WORLDEF” event to be held by Worldef on June 6-8, 2024, and stakeholders of WORLDEF within the framework of the regulations, during the event or otherwise, in advance and explicitly.

 

I acknowledge that the explicit consent statement, which is a right closely related to the individual, can be revoked by applying to the data controller in accordance with the Law. I accept, declare, and undertake that making contact with Worldef, the data controller, will trigger the revocation notice, and I have read and accepted the information obligation provided in this statement.

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

 AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, iletişim bilgilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi ve iletişim bilgilerimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, Armağanevler Mahallesi, Dere Sokak, No:42/1 PK: 34760 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Worldef Global Organizasyon Anonim Şirketi (“Worldef”) tarafından işlenmesine, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşım gerektiren sponsor şirketler ile ticari amaçla paylaşılmasına;  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında açık rıza aranmaksızın işleme şartı olarak belirtilen hallerin varlığı haricinde, aşağıda detayları verilen kişisel verilerimin ve iletişim bilgilerimin Kanun’da tanımlanan kapsamda işlenmesine açıkça rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  • Ad ve soyad bilgisi kapsamındaki kişisel veriler; telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi gibi kişisel veriler; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; fiziksel mekanda ve güvenlik noktasında alınan görsel ve işitsel kayıtlar; kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan kişisel veriler; Worldef’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Kanun kapsamında işlenen kişisel verilerimin ve iletişim bilgilerimin Worldef tarafından sözleşme ilişkisi içerisinde oldukları kargo firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve ayrıca Worldef tarafından “6,7 ve 8 Haziran 2024” tarihlerinde düzenlenecek olan “WORLDEF” etkinliği nedeniyle Worldef’in sözleşme ilişki içerisinde olduğu gerçek ve/veya tüzel kişiler, WORLDEF’e sponsor şirketler, WEF’e katılacak olan şirketler ve WORLDEF’in paydaşları ile yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve ticari amaçla paylaşılmasına peşinen ve açıkça rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişiye sıkı sıkıya bağlı hak olan açık rıza beyanı Kanun gereğince veri sorumlusuna başvurarak geri alınabilmektedir. Geri alma bildiriminin veri sorumlusu olan Worldef’e ulaşmakla hüküm doğuracağını, işbu beyanda yer verilen bilgilendirme yükümlülüğünü okuduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Open chat
Scan the code
Welcome to WORLDEF.
How can I help you?