Search
Close this search box.

**INFORMATION TEXT ABOUT SENDING COMMERCIAL ELECTRONIC COMMUNICATIONS**

 

WORLDEF GLOBAL ORGANIZATION JOINT STOCK COMPANY and SHOPIVERSE TECHNOLOGY AND SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY (“Worldef and Shopiverse”) as data controllers take the highest level of security measures to ensure the lawful processing of your personal data and to protect your privacy.

 

Our goal is to inform you transparently about the methods of collecting your personal data, processing purposes, recipient groups to which it is transferred, legal reasons underlying the processing, and your rights in accordance with Article 10 of the Personal Data Protection Law No. 6698 (“Law”).

 

During the process, your personal data will be processed for the purpose of sending commercial electronic communication (email, SMS) to you in accordance with the Law on Regulation of Electronic Commerce No. 6563 and relevant legislation.

 

**1- Processed Personal Data**

– Identity: Name, Surname

– Contact: Email Address, Phone Number, Address

– Marketing: Cookie records, Information obtained through Marketing-Campaign activities; favorites, likes, behaviors, preferences, search movements, segments, cookie and advertising identifier/identity information, communication preferences, survey responses, demographic information, customer requests/complaints, location

– ………………….

 

**2- Purposes of Processing Personal Data**

– The collected personal data is matched with the processing purposes below:

  – Name, Surname, Email Address, Phone Number, Address, Shopping history information:

    – Conducting Marketing Analysis Studies

    – Conducting Advertising/Campaign/Promotion Processes

    – Conducting Marketing Processes of Products/Services

    – Providing Information to Authorized Individuals, Institutions, and Organizations

    – Execution of Sales/After-Sales Services

  – Cookie records, Information obtained through Marketing-Campaign activities; favorites, likes, behaviors, preferences, search movements, segments, cookie and advertising identifier/identity information, communication preferences, survey responses, demographic information, customer requests/complaints, location information:

    – Conducting Marketing Analysis Studies

    – Conducting Advertising/Campaign/Promotion Processes

    – Conducting Marketing Processes of Products/Services

 

**3- Method of Collecting Personal Data and Legal Basis**

– Your personal data is collected based on the statements you make during transactions on Worldef and Shopiverse websites, mobile applications, events organized by our companies, and/or application forms you fill out.

– All your processed personal data within the process is processed based on the legal basis stated in Article 5 of the Law, which is “the explicit consent of the data subject.”

 

**4- Transfer of Personal Data**

– Your personal data such as name, surname, email address, phone number, and address will be transferred based on the legal basis of “the explicit consent of the data subject”:

  – To Authorized Public Institutions and Organizations for the purpose of providing information

  – To our suppliers located domestically and abroad for the execution of Advertising/Campaign/Promotion processes and Marketing processes of Products/Services

  – Your cookie records and information obtained through Marketing-Campaign activities may be shared with our suppliers located domestically and abroad for the purpose of conducting Marketing Analysis Studies.

 

**5- Rights of the Data Subject under Article 11 of Law No. 6698**

– As the data subject, you have the right to:

  – Learn whether your personal data is being processed

  – Request information if your personal data has been processed

  – Learn the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with their purpose

  – Know the third parties to whom personal data is transferred, domestically or internationally

  – Request correction of personal data if it is incomplete or incorrect and request notification of the correction to third parties to whom personal data has been transferred

  – Request the deletion or destruction of personal data in case the reasons requiring its processing cease to exist, despite being processed in accordance with the Law No. 6698 and other relevant laws, and request notification of this process to third parties to whom personal data has been transferred

  – Object to a result against the individual arising from the analysis of personal data exclusively by automated systems

  – Demand compensation if personal data is processed unlawfully, resulting in damage.

 

To exercise your above-mentioned rights, you can submit your request to Worldef at the address Armağanevler Mah. Dere Sokak Worldef Plaza No:42/1 Ümraniye/ISTANBUL, with supporting documents proving your identity, in writing or to the email address ……………..; for Shopiverse, you can submit your request to Armağanevler Mah. Dere Sok. No: 42 Kat: 2 Ümraniye/Istanbul, with supporting documents proving your identity, in writing or to the email address …………….., or through other methods specified by the Personal Data Protection Board.

 

Furthermore, Worldef and Shopiverse reserve the right to verify your identity before responding.

 

In your application:

  – Your name, surname, and if the application is in writing, your signature

  – For Turkish Republic citizens, your Republic of Turkey ID Number; for foreigners, your nationality, passport number, or if available, your ID number

  – Your residence or business address for notification purposes

  – If applicable, your main email address, phone, and fax numbers

  – Your request subject

must be included, and if available, relevant information and documents related to the subject must be attached to the application.

 

Individuals/members who have given their consent for the sending of commercial electronic communications by Worldef and Shopiverse can reject contact at any time without stating any reasons by refusing to be contacted for general and special campaigns, advantages, product and service promotions, advertising, market research surveys, and other customer satisfaction applications through the contact information they provided.

 

The individual/member can make this rejection notification during Worldef and Shopiverse events or through other relevant channels mentioned above.

 

For the channels specified by the individual for communication according to the explicit notification made by the individual/member, communications are stopped within the legal maximum period (necessary processes and communications continue according to the laws).

 

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

WORLDEF GLOBAL ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ ve SHOPİVERSE TEKNOLOJİ VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ (“Worldef ve Shopiverse”) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı alıcı grupları, işlemenin dayanağı olan hukuki sebepler ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Süreç içerisinde, kişisel verileriniz 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde tarafınıza ticari elektronik ileti (elektronik posta, SMS) gönderilmesi amacıyla işlenecektir.

1-İşlenen Kişisel Veriler

 • Kimlik: Ad, Soyad
 • İletişim: E-posta Adresi, Telefon Numarası, Adres
 • Pazarlama: Çerez kayıtları, Pazarlama – Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler; favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, iletişim tercihleri, anket cevapları, demografik bilgiler, müşteri talep/şikayetleri, lokasyon
 • ………………….

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Toplanan kişisel verileriniz aşağıda işleme amaçlarıyla eşleştirilmiştir:
 • Ad, Soyad, E-posta Adresi, Telefon Numarası, Adres, Alışveriş geçmişi bilgileri:
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlarla Bilgi Verilmesi
 • Satış/Satış Sonrası Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Çerez kayıtları, Pazarlama – Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler; favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, iletişim tercihleri, anket cevapları, demografik bilgiler, müşteri talep/şikayetleri, lokasyon bilgileri:
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Kişisel verileriniz, Worldef ve Shopiverse web siteleri, mobil uygulamaları, şirketlerimizin düzenlediği etkinlikler ve/veya doldurmuş olduğunuz başvuru formlarındaki işlem esnasında ileri sürdüğünüz beyanlarınıza göre toplanmaktadır.
 • Süreç içerisinde işlenen tüm kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilmiş bulunan “ilgili kişinin açık rızasının olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

4-Kişisel Verilerin Aktarılması

 • Ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve adres kişisel verileriniz ilgili kişinin açık rızasının olması” hukuki sebebine dayanılarak;
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içi ve yurt dışında mukim tedarikçilerimizle,
 • Çerez kayıtları, Pazarlama – Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler; favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, iletişim tercihleri, anket cevapları, demografik bilgiler, müşteri talep/şikayetleri, lokasyon bilgileriniz ise;
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında mukim tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları,

 • Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle İpekyol’a iletmeniz durumunda İpekyol talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde İpekyol tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.
 • Kişisel verinin sahibi olan ilgili kişiler olarak;
  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Worldef için Armağanevler Mah. Dere Sokak Worldef Plaza No:42/1 Ümraniye/ İSTANBUL adresine kimliğinizi tevsik edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, ……………. mail adresine; Shopiverse için Armağanevler Mah. Dere Sok. No: 42 Kat: 2 Ümraniye/İstanbul kimliğinizi tevsik edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, ……………. mail adresine elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Ayrıca Worldef için ………… ; Shopiverse için ……………. linklerinden söz konusu Ticari Elektronik İletiler için red bildiriminizi yapabilme hakkınız saklıdır.

Worldef ve Shopiverse cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Worldef ve Shopiverse ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay veren ilgili kişiler diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilir.

İlgili kişiler/üyeler bu husustaki ret bildirimini, Worldef ve Shopiverse etkinliklerinde veya yukarıda bahsedilen ilgili diğer kanallardan gerçekleştirebilir.

İlgili kişinin/üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).

 

 

 

 

Open chat
Scan the code
Welcome to WORLDEF.
How can I help you?